Algemene voorwaarden

Inleiding

Welkom bij Miele Center Rosseel. Deze website wordt beheerd door Miele Center Rosseel en is beschikbaar voor gebruik onder de voorwaarden die hieronder worden beschreven. Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

“Miele Center Rosseel”, “wij”, “ons” of “onze” verwijst naar het bedrijf Miele Center Rosseel dat de website Miele | Miele Center Rosseel beheert.

“Gebruiker”, “je”, “jou” of “jouw” verwijst naar de persoon die de website Miele Center Rosseel bezoekt of gebruikt.

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de website Miele Center Rosseel, ga je ermee akkoord dat je:

  • geen illegale activiteiten uitvoert of aanmoedigt op de website;
  • de intellectuele eigendomsrechten van Miele Center Rosseel respecteert;
  • geen schade toebrengt aan de website of de server waarop deze zich bevindt;
  • geen spam of andere ongewenste berichten verzendt via de website;
  • geen inhoud op de website plaatst die lasterlijk, beledigend, discriminerend of anderszins ongepast is.

Miele Center Rosseel behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website te weigeren of op te schorten als er sprake is van schending van deze gebruiksvoorwaarden.

Account en registratie

Op dit moment is er geen registratie vereist om de website Miele Center Rosseel te gebruiken. Miele Center Rosseel behoudt zich het recht voor om in de toekomst registratievereisten in te voeren en zal gebruikers hiervan op de hoogte stellen.

Intellectuele eigendom

Alle inhoud op de website Miele Center Rosseel is eigendom van Miele Center Rosseel en is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en handelsmerken. Gebruikers mogen de inhoud van de website niet kopiëren, reproduceren, distribueren, wijzigen of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miele Center Rosseel.

Beperking van aansprakelijkheid

Miele Center Rosseel is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de website Miele Center Rosseel, inclusief maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door virussen, bugs of andere technische problemen.

Garanties en verklaringen

Miele Center Rosseel geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie, producten en diensten die op de website Miele Center Rosseel worden aangeboden. De website wordt geleverd op een “zoals deze is” en “zoals beschikbaar” basis, zonder enige vorm van garantie.

Beperking van aansprakelijkheid

Miele Center Rosseel is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website Miele Center Rosseel, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of andere gegevens op het computersysteem van de gebruiker, of anderszins.

Vrijwaring

De gebruiker gaat ermee akkoord Miele Center Rosseel en haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, medewerkers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten en uitgaven, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website Miele Center Rosseel door de gebruiker, de schending van deze voorwaarden of enige andere schending van de rechten van derden.

Overdracht van rechten en verplichtingen

Miele Center Rosseel behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen onder deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van kracht. De ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.

Afstand van rechten

Het verzuim van Miele Center Rosseel om haar rechten uit te oefenen of af te dwingen krachtens deze algemene voorwaarden vormt geen afstand van deze rechten, tenzij Miele Center X uitdrukkelijk schriftelijk afstand doet van deze rechten.

 

Onze verkoopsvoorwaarden 

Toepasselijkheid 

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren. 

Ontbinding 

De door de klant geplaatste bestelling is niet te annuleren of te herroepen op grond van de wetgeving inzake consumentbescherming en/of verkoop op afstand. In alle gevallen waarin de overeenkomst door de klant wordt verbroken is de koper een schadevergoeding verschuldigd van 30% en bij maatwerk 70% van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper. 

Leveringstermijn 

De leveringstermijnen worden slechts ten indicatieve en informatieve titel vermeld. Een vertraging in de uitvoering van de bestelling kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of annulatie tenzij voorafgaande ingebrekestelling van de koper in geval de goederen binnen redelijke termijn nog niet zijn geleverd. 

Levering 

De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld en met toepassing van de levering en installatie voorwaarden zoals beschreven onder de ”premium service”.

Indien de desbetreffende levering en installatievoorwaarden niet gerespecteerd werden door de koper, heeft de verkoper het recht een bijkomende vergoeding te factureren gebaseerd op het dan geldende uurtarief van de verkoper en de kosten van het eventueel bijkomende materiaal. 
Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak worden de goederen vervoerd op kosten en op risico van de koper. De koper staat ervoor in dat de levering en plaatsing vlot kan gebeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor door de koper fout opgegeven afmetingen.
De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is. 

Klachten 

De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de twee werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de twee maanden na de ontdekking ervan worden gemeld. 

Betaling 

Levering en afhaling zijn contant en zonder korting betaalbaar. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 12% intrest per jaar en een schadevergoeding van 10% met een minimum van €125 en de eventuele advocatenkosten. 
Bij gebrek aan betaling van de factuur op de tiende dag na de aangetekende verzending van de aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper. Tevens worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.  

Bevoegde rechtbank 

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van procedure zijn enkel de rechtbanken van Oostende, Brugge en Torhout bevoegd.  

Verwerking van personen gegevens 

De verkoper bevestigt hierbij dat de verwerking van de persoonsgegevens van de koper volledig gebeurt in overeenstemming met de dwingende toepasselijke bepaling van de Europese en Belgische wetgeving. Raadpleeg hiervoor ons privacy beleid of ons cookie beleid.